صفحه پارک دامنه - صفحه پارک آقای دامنه

Error - /WEB-INF/views/view.xhtml @21,71 test="#{mrDomainViewBean.mustRedirectToMrDomain eq true}" An error occurred performing resource injection on managed bean mrDomainViewBean

An Error Occurred:

/WEB-INF/views/view.xhtml @21,71 test="#{mrDomainViewBean.mustRedirectToMrDomain eq true}" An error occurred performing resource injection on managed bean mrDomainViewBean

+ Stack Trace

javax.faces.view.facelets.TagAttributeException: /WEB-INF/views/view.xhtml @21,71 test="#{mrDomainViewBean.mustRedirectToMrDomain eq true}" An error occurred performing resource injection on managed bean mrDomainViewBean
	at com.sun.faces.facelets.tag.TagAttributeImpl.getObject(TagAttributeImpl.java:358)
	at com.sun.faces.facelets.tag.TagAttributeImpl.getBoolean(TagAttributeImpl.java:150)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jstl.core.ChooseWhenHandler.isTestTrue(ChooseWhenHandler.java:87)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jstl.core.ChooseHandler.apply(ChooseHandler.java:104)
	at javax.faces.view.facelets.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:95)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.applyNextHandler(DelegatingMetaTagHandler.java:137)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentTagHandlerDelegateImpl.apply(ComponentTagHandlerDelegateImpl.java:202)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.apply(DelegatingMetaTagHandler.java:120)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.applyNextHandler(DelegatingMetaTagHandler.java:137)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.ComponentTagHandlerDelegateImpl.apply(ComponentTagHandlerDelegateImpl.java:202)
	at javax.faces.view.facelets.DelegatingMetaTagHandler.apply(DelegatingMetaTagHandler.java:120)
	at javax.faces.view.facelets.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:95)
	at com.sun.faces.facelets.tag.jsf.core.ViewHandler.apply(ViewHandler.java:225)
	at com.sun.faces.facelets.compiler.NamespaceHandler.apply(NamespaceHandler.java:93)
	at com.sun.faces.facelets.compiler.EncodingHandler.apply(EncodingHandler.java:87)
	at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFacelet.apply(DefaultFacelet.java:161)
	at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.buildView(FaceletViewHandlingStrategy.java:1004)
	at javax.faces.view.ViewDeclarationLanguageWrapper.buildView(ViewDeclarationLanguageWrapper.java:106)
	at com.liferay.faces.bridge.application.view.internal.ViewDeclarationLanguageBridgeBase.buildView(ViewDeclarationLanguageBridgeBase.java:56)
	at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:99)
	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:219)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseHeaderRenderCommon.executeRender(BridgePhaseHeaderRenderCommon.java:253)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseRenderCompatImpl.execute(BridgePhaseRenderCompatImpl.java:57)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgePhaseRenderImpl.execute(BridgePhaseRenderImpl.java:57)
	at com.liferay.faces.bridge.internal.BridgeImpl.doFacesRequest(BridgeImpl.java:157)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doView(GenericFacesPortlet.java:753)
	at javax.portlet.GenericPortlet.doDispatch(GenericPortlet.java:397)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doDispatch(GenericFacesPortlet.java:669)
	at javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:291)
	at com.liferay.portlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:127)
	at com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:58)
	at com.liferay.portlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:124)
	at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:71)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:115)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.AsyncAttributeAdapterServlet.service(AsyncAttributeAdapterServlet.java:85)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.ServletExceptionAdapter.service(ServletExceptionAdapter.java:76)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:50)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at com.liferay.portal.osgi.web.wab.extender.internal.adapter.FilterExceptionAdapter.doFilter(FilterExceptionAdapter.java:46)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.FilterRegistration.doFilter(FilterRegistration.java:121)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:45)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:70)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invoke(InvokerPortletImpl.java:571)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invokeRender(InvokerPortletImpl.java:661)
	at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.render(InvokerPortletImpl.java:344)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.lambda$render$0(MonitoringInvokerPortlet.java:259)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet._render(MonitoringInvokerPortlet.java:363)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.render(MonitoringInvokerPortlet.java:257)
	at org.apache.jsp.html.portal.render_005fportlet_jsp._jspService(render_005fportlet_jsp.java:1489)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:71)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcher.java:64)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.portal.servlet.TransferHeadersHelperImpl$TransferHeadersRequestDispatcher.include(TransferHeadersHelperImpl.java:162)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._render(PortletContainerImpl.java:908)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.lambda$render$2(PortletContainerImpl.java:223)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._preserveGroupIds(PortletContainerImpl.java:425)
	at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.render(PortletContainerImpl.java:211)
	at com.liferay.portlet.SecurityPortletContainerWrapper.render(SecurityPortletContainerWrapper.java:144)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.lambda$render$0(RestrictPortletContainerWrapper.java:124)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper._render(RestrictPortletContainerWrapper.java:185)
	at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.render(RestrictPortletContainerWrapper.java:122)
	at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletContainerUtil.render(PortletContainerUtil.java:214)
	at com.liferay.taglib.portletext.RuntimeTag.doTag(RuntimeTag.java:338)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentPortletRendererImpl.renderPortlet(FragmentPortletRendererImpl.java:50)
	at com.liferay.fragment.entry.processor.portlet.PortletFragmentEntryProcessor._renderWidgetHTML(PortletFragmentEntryProcessor.java:393)
	at com.liferay.fragment.entry.processor.portlet.PortletFragmentEntryProcessor.processFragmentEntryLinkHTML(PortletFragmentEntryProcessor.java:150)
	at com.liferay.fragment.internal.processor.FragmentEntryProcessorRegistryImpl.processFragmentEntryLinkHTML(FragmentEntryProcessorRegistryImpl.java:159)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentEntryFragmentRenderer._renderFragmentEntryLink(FragmentEntryFragmentRenderer.java:312)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentEntryFragmentRenderer.render(FragmentEntryFragmentRenderer.java:100)
	at com.liferay.fragment.internal.renderer.FragmentRendererControllerImpl.render(FragmentRendererControllerImpl.java:99)
	at org.apache.jsp.render_005ffragment_005flayout.render_005flayout_005fstructure_jsp._jspService(render_005flayout_005fstructure_jsp.java:741)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectServletPathRegisterDispatcher.include(DirectServletPathRegisterDispatcher.java:67)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.includePage(IncludeTag.java:407)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.include(IncludeTag.java:383)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doInclude(IncludeTag.java:217)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:88)
	at org.apache.jsp.render_005ffragment_005flayout.page_jsp._jspService(page_jsp.java:262)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectServletPathRegisterDispatcher.include(DirectServletPathRegisterDispatcher.java:67)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcherFactoryImpl$IndirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcherFactoryImpl.java:190)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:79)
	at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.includePage(IncludeTag.java:407)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.include(IncludeTag.java:383)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doInclude(IncludeTag.java:217)
	at com.liferay.taglib.util.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:88)
	at org.apache.jsp.layout.view.content_jsp._jspService(content_jsp.java:211)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:372)
	at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspServlet.service(JspServlet.java:384)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
	at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
	at com.liferay.portal.servlet.TransferHeadersHelperImpl$TransferHeadersRequestDispatcher.include(TransferHeadersHelperImpl.java:162)
	at com.liferay.layout.type.controller.content.internal.layout.type.controller.ContentLayoutTypeController.includeLayoutContent(ContentLayoutTypeController.java:193)
	at com.liferay.portal.model.impl.LayoutImpl.includeLayoutContent(LayoutImpl.java:901)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.processLayout(LayoutAction.java:413)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.execute(LayoutAction.java:170)
	at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor._process(PortalRequestProcessor.java:408)
	at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor.process(PortalRequestProcessor.java:154)
	at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.doGet(MainServlet.java:204)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634)
	at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.service(MainServlet.java:621)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.lockout.LockoutFilter.processFilter(LockoutFilter.java:58)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:340)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:183)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:712)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:384)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:312)
	at com.liferay.friendly.url.internal.servlet.FriendlyURLServlet.service(FriendlyURLServlet.java:468)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at com.liferay.portal.servlet.ServletAdapter.service(ServletAdapter.java:99)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.lockout.LockoutFilter.processFilter(LockoutFilter.java:58)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:340)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.cache.CacheFilter.processFilter(CacheFilter.java:431)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
	at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:183)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:712)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:384)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:312)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.virtualhost.VirtualHostFilter.processFilter(VirtualHostFilter.java:364)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.processFilter(UrlRewriteFilter.java:65)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
Caused by: com.sun.faces.mgbean.ManagedBeanCreationException: An error occurred performing resource injection on managed bean mrDomainViewBean
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.invokePostConstruct(BeanBuilder.java:227)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.build(BeanBuilder.java:103)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.createAndPush(BeanManager.java:409)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.create(BeanManager.java:269)
	at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.resolveBean(ManagedBeanELResolver.java:257)
	at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.getValue(ManagedBeanELResolver.java:117)
	at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver._getValue(DemuxCompositeELResolver.java:176)
	at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver.getValue(DemuxCompositeELResolver.java:203)
	at com.sun.el.parser.AstIdentifier.getValue(AstIdentifier.java:116)
	at com.sun.el.parser.AstValue.getBase(AstValue.java:150)
	at com.sun.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:199)
	at com.sun.el.parser.AstEqual.getValue(AstEqual.java:58)
	at com.sun.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:226)
	at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
	at com.sun.faces.facelets.tag.TagAttributeImpl.getObject(TagAttributeImpl.java:356)
	... 256 more
Caused by: com.sun.faces.spi.InjectionProviderException
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokeAnnotatedMethod(WebContainerInjectionProvider.java:115)
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokePostConstruct(WebContainerInjectionProvider.java:95)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.invokePostConstruct(BeanBuilder.java:221)
	... 270 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor458.invoke(Unknown Source)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokeAnnotatedMethod(WebContainerInjectionProvider.java:113)
	... 272 more
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.systemInternal.MrDomainApplicationBean.isupdateDomainMapTimeReceived(MrDomainApplicationBean.java:225)
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.systemInternal.MrDomainApplicationBean.getAllParkDomainsMap(MrDomainApplicationBean.java:214)
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.systemInternal.MrDomainApplicationBean.isDomainNameExistInMap(MrDomainApplicationBean.java:360)
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.domainTrade.MrDomainModelBean.doesThisDomainIsForSale(MrDomainModelBean.java:45)
	at ir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.domainTrade.MrDomainViewBean.init(MrDomainViewBean.java:83)
	... 276 more

+ Component Tree

<UIViewRootBridgeImpl id="_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_" inView="true" locale="fa_IR" renderKitId="HTML_BASIC" rendered="true" transient="false" viewId="/WEB-INF/views/view.xhtml">
javax_faces_location_HEAD
<ComponentResourceContainer id="javax_faces_location_HEAD" inView="true" rendered="true" transient="false">
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</ComponentResourceContainer>
<UIOutput id="j_idt1" inView="true" rendered="true" transient="false">
<link rel="stylesheet" href="https://static.mrdomain.ir/css/mrDomain.css"/> <link rel="stylesheet" href="https://static.mrdomain.ir/css/main.css"/> <script lang="javascript" src="https://static.mrdomain.ir/js/func.js"/>
</UIOutput>
</UIViewRootBridgeImpl>

+ Scoped Variables

Request Parameters
NameValue
domainksw.ir
View Attributes
NameValue
mrDomainModelBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.domainTrade.MrDomainModelBean@659059e2
Request Attributes
NameValue
INVOKER_FILTER_URI/DomainParkPage/invoke
LIFERAY_SHARED_AUI_SCRIPT_DATAcom.liferay.portal.kernel.servlet.taglib.aui.ScriptData@731f246
LIFERAY_SHARED_OUTPUT_DATAcom.liferay.portal.kernel.servlet.taglib.util.OutputData@8147c0f
LIFERAY_SHARED_THEME_DISPLAYcom.liferay.portal.kernel.theme.ThemeDisplay@385ba219
PORTLET_IDDomainParkPage_WAR_DomainParkPage
Flash Attributes
NameValue
None
Session Attributes
NameValue
None
Application Attributes
NameValue
PLUGIN_CLASS_LOADERorg.eclipse.osgi.internal.loader.EquinoxClassLoader@699c313c[DomainParkPage:1.0.0(id=1227)]
PLUGIN_PORTLETS[{mvccVersion=0, id=0, companyId=0, portletId=DomainParkPage_WAR_DomainParkPage, roles=Administrator,Guest,Power User,User, active=true}]
_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_p_p_col_count0
_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_p_p_col_id
_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_p_p_col_pos0
_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_p_p_modeview
_DomainParkPage_WAR_DomainParkPage_p_p_statenormal
csfcff[ ]
extFacesContextcom.liferay.faces.util.context.internal.ExtFacesContextImpl@6be4f713
liferayFacesContextcom.liferay.faces.portal.context.internal.LiferayFacesContextImpl@7a72f172
mrDomainApplicationBeanir.mrdomain.application.liferay.portlet.mrDomain.bean.systemInternal.MrDomainApplicationBean@2599290b
osgi-bundlecontextorg.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl@5332e7e9
osgi-runtime-vendorLiferay, Inc.
May 16, 2021 2:56:44 AM - Generated by Mojarra/Facelets

بزرگترین مزایده دامنه

خرید و فروش دامنه های ارزشمند در سایت نام

خرید مطمئن دامنه

برای خرید مطمئن دامنه حتی از دیگران و اطمینان از انتقال آن با مشوران ما تماس بگیرید و خرید را از طریق سایت آقای دامنه انجام دهید

خرید دامنه برای شما

خرید دامنه های ملی و بین المللی خود را با بهترین قیمت به ما بسپارید

انتقال سریع دامنه

کلیه دامنه های خریداری شده در ۲۴ ساعت کاری به نام خریدار منتقل می گردند

کاملترین مجموعه

دامنه های مناسب کار خود را از ما بخواهید

پشتیبانی ۲۴ ساعته

تیم فنی ما آماده ارایه پشتیبانی ۲۴ ساعته حتی در ایام تعطیل به شما دوستان هموطنان گرامی می باشد

مشاوره رایگان

در زمینه خرید دامنه از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید