صفحه پارک دامنه - صفحه پارک آقای دامنه

فروش دامنه

آی ویپ

ایا برای شرکت خود دنبال نصب مرکز تلفن هستید؟

آیا احتیاج به تعداد زیادی خط دارید؟

ایا می خواهید کارمندان شما حتی بیرون از محل کار در دسترس باشند؟

آیا می خواهید مرکز تلفنتان قابل هم بوده و در عرض ۵ دقیقه مرکز تلفن و شماره شرکت شما در مکان جدید قابل استفاده باشد؟

آیا نمی خواهید برای شرکت خود سیم کشی تلفن انجام دهید؟

آیا می خواهید کارمندانی بدون محدودیت جغرافیایی از شهرها و کشورهای دیگر داشته باشید؟

آیا می خواهید با کارمندان خود حتی در مسافرت هم بدون هزینه تلفن و تنها با داخلی صحبت کنید؟

آیا می خواهید هزینه های خود را بشدت کاهش دهید؟

آی ویپ تنها اپراتور ابری کشور بدن نیاز به خرید هیچ تجهیزاتی با قیمت بسیار پایین در عرض چند ساعت مرکز تلفن شما را راه اندازی می کند

https://www.ivoip.ir

زبان

حراج روزانه بزرگ سایت آقای دامنه